Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ-CP
    CHÍNH PHỦ                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
Số: 155/2016/NĐ-CP                                                                                 Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016
 
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
 
 

 

Call: 01233.102.102 
 
Hân hạnh được phục vụ!