Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn viên
01233.102.102
Video
Đối tác
HÌNH SỰ
Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015    

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015  

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết

Tình tiết giảm nhẹ: Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015    

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả

Tình tiết giảm nhẹ: Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả là một trong 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong điều 51 Bộ luật hình sự 2015    

Trang:    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6