Bán hoa quả có phải xin chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm không?

vệ sinh thực phẩm

an toàn vệ sinh thực phẩm