Cán bộ, công chức có nghỉ phép giống người lao động bình thường?

Cán bộ, công chức có nghỉ phép giống người lao động bình thường?

Cán bộ, công chức có nghỉ phép giống người lao động bình thường?