Chim sẻ đi nắng có phải bồi thường 40 tỷ hay không?

chim sẻ đi nắng bị phạt thế nào

Chim sẻ đi nắng có phải bồi thường 40 tỷ hay không?