Chồng ép vợ quan hệ tình dục có phạm pháp hay không?

Chồng ép vợ quan hệ tình dục có phạm pháp hay không?

Chồng ép vợ quan hệ tình dục có phạm pháp hay không?