Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?

Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?

Thế chấp một tài sản tại nhiều ngân hàng được không?