Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?

Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?

Có được quay phim lại quá trình ký kết hợp động, giao dịch không?