Có nhiều bản di chúc, bản nào có hiệu lực?

Có nhiều bản di chúc, bản nào có hiệu lực?

Có nhiều bản di chúc, bản nào có hiệu lực?