Công chức, viên chức có được xăm hình hay không?

xăm mình

có được xăm mình