Đâm vào ổ voi, ổ gà thì ai phải bồi thường?

Đâm vào ổ voi, ổ gà thì ai phải bồi thường?

Đâm vào ổ voi, ổ gà thì ai phải bồi thường?