Đăng ký tạm vắng có bắt buộc không?

đăng ký tạm vắng

tạm trú, tạm vắng