Đi khám không trả tiền viện phí có thể bị xử phạt bao nhiêu?

Đi khám không trả tiền viện phí có thể bị xử phạt bao nhiêu?

Đi khám không trả tiền viện phí có thể bị xử phạt bao nhiêu?