kem-video-recovered-467f443b-62a4-4d12-b9bf-804ebcbf40f2

Được giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước thì xin nghỉ việc bên ngoài như thế nào?