Được sử dụng hình ảnh các “Sao” để quảng cáo khi nào?

Được sử dụng hình ảnh các "Sao" để quảng cáo khi nào?

Được sử dụng hình ảnh các “Sao” để quảng cáo khi nào?