chửi bới, làm nhục người khác

chửi bới, làm nhục người khác

chửi bới, làm nhục người khác