Khi nào được giảm trừ gia cảnh?

Khi nào được giảm trừ gia cảnh?