Không cho khách thanh toán bằng tiền mặt có vi phạm pháp luật?

Không cho khách thanh toán bằng tiền mặt có vi phạm pháp luật?

Không cho khách thanh toán bằng tiền mặt có vi phạm pháp luật?