Không đăng ký kết hôn có được hưởng chế độ thai sản?

Không đăng ký kết hôn có được hưởng chế độ thai sản?