Không đăng ký kết hôn, khai sinh cho con như thế nào?

đăng ký khai sinh

đăng ký khai sinh cho con khi không đăng ký kết hôn