Khuyến khích, ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Khuyến khích, ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt thế nào?

Khuyến khích, ép người khác sử dụng thuốc lá bị xử phạt thế nào?