kem-video-recovered-467f443b-62a4-4d12-b9bf-804ebcbf40f2

Lỗi chạy quá tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h đối với xe ô tô