Luật về thừa kế

Vợ chồng được lập di chúc chung hay không?