Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trong công ty

Trong loại hình doanh nghiệp hiện nay thì loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần sẽ có Hội đồng quản trị. Những cuộc họp nhất định diễn ra trong thời gian nhất định về tài chính hay về vấn đề doanh nghiệp thì thủ tục quan trọng phải có là lập biên bản họp. Dưới đây là mẫu biên bản họp quản trị của công ty cổ phần.

Căn cứ pháp lí

  • Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn

 

CÔNG TY CỔ PHẦN………..

——————
Số: …../2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………..

 (V/v: ……………………………….)

Hôm nay, vào hồi …..giờ…… phút, ngày …….. tháng ……. năm 2018,

Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ………………..: ………………………..

Mã số doanh nghiệp: ……………. cấp ngày ………………

Các Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đã nhóm họp thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc: ……………..

1. THÀNH PHẦN THAM GIA

a. Thành viên Hội đồng quản trị: ………thành viên. Bao gồm

– ………………….                       Chủ tịch hội đồng quản trị

– ………………………..          Thành viên HĐQT

– ………………………..             Thành viên HĐQT

b. Bầu chủ tọa và thư ký

  • Chủ tọa: Ông Ngô Việt Hùng – Chủ tịch HĐQT

  • Thư ký: Ông Trần Thế Hùng – Thành viên HĐQT.

2. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành hợp lệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc “……………………………..” của công ty với các nội dung sau:

—————————————————-

—————————————————-

—————————————————-

—————————————————

Biểu quyết nội dung ………………………………..:.

–   Tổng số thành viên tán thành: ………….

–   Tổng số thành viên không tán thành: ……………..

–   Tổng số thành viên không có ý kiến: …………..

–   Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: …………., đạt tỷ lệ ……………..%.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các Thành viên HĐQT chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập thành …………bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi cổ đông giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty và 01 một một bản được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh./.

Các thành viên hội đồng quản trị cùng ký tên

…………………………….

(Chủ tọa)

………………………………………….
……………………….

(Thư ký)

………………………………………….

Các vấn đề cần lưu ý trong cuộc họp Hội đồng quản trị:

1. Địa điểm họp: Trụ sở chính hoặc nơi khác

2. Điều kiện tiến hành cuộc họp hợp lệ:

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. Thành viên chỉ được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

-Triệu tập lần 1: Từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp

-Triệu tập lần 2: Hơn 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Triệu tập lần 2 được tiến hành trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp điều lệ quy định thời hạn khắc ngắn hơn.

3. Biểu quyết thông qua

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Nếu số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay