Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất 2019

Kế toán là một vị trí quan trọng không thể thiếu tại mỗi doanh nghiệp. Vì vậy, để có thể bổ nhiệm một kế toán cho công ty là quá trình chọn lọc kỹ lưỡng nhiều ứng cử viên. Đồng thời để có thể bổ nhiệm người đã chọn vào vị trí kế toán thì công ty cần phải ra một quyết định bổ nhiệm kế toán. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất 2019.

Nội dung tư vấn

1. Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm kế toán:

Kế toán là vị trí quan trọng và không thể thiếu tại mỗi công ty. Ngoài vai trò quản lý thu-chi, kế hoạch tài chính nội bộ thì kế toán còn là người thay mặt công ty liên hệ và làm việc với cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp đó. 

Một quyết định bổ nhiệm kế toán thường có nội dung cơ bản sau:

1. Thông tin của nhân viên được bổ nhiệm làm kế toán: họ tên, số CMND, địa chỉ thường trú…

2. Quyền lợi mà người được bổ nhiệm làm kế toán được hưởng : 

 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

3. Nghĩa vụ của người được bổ nhiệm làm kế toán:

 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi bên mà có thể thỏa thuận thêm các điều khoản khác hoặc nội dung khác. Tuy nhiên, dù thêm điều khoản nào thì quyết định bổ nhiệm kế toán phải có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất 2019

CÔNG TY ……………………………

…………………….

Số: 02/QĐ/gđ/……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

 

Địa danh, ngày …… tháng  ……  năm 20……

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ……………………………….

V/v: Bổ nhiệm kế toán  

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………………………………
 • Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Giám đốc;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:Nay bổ nhiệm ông/bà:………………..

– Sinh ngày:
– Hộ khẩu thường trú:
–  Chỗ ở hiện tại:  
– CMND  số:        

 Giữ chức vụ:   Kế toán

                         CÔNG TY ………………………………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

1.   Kế toán  có các quyền sau:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán tái sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.
 • Được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

2.     Kế toán có các nghĩa vụ sau:

 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

 

Điều 3: Ông/ Bà …………………………….. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

       GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:
– Như Điều 1
– Lưu VP                                                                                                                                   

                                               

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: