Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên của cấp trên mới nhất năm 2019

Quyết định tăng lương cho nhân viên là một trong số những chính sách mà mỗi công ty đều áp dụng để níu giữ độ trung thành của nhân viên. Tuy nhiên, làm thế nào để soạn thảo chính xác quyết định tăng lương cho nhân viên để nó có hiệu lực và mang lại lợi ích tốt nhất cho cả người sử dụng lao động và người lao động? Dưới đây là một số lưu ý trong vấn đề soạn thảo quyết định tăng lương.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Trong quan hệ lao động, một trong những điểm đáng quan tâm nhất của người lao động là vấn đề tiền lương. Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 BLLĐ 2012, “Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.” Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động được xác định dựa vào các quy định của pháp luật về mức lương tối thiểu. Các yếu tố về điều kiện lao động, nhu cầu sống của người lao động, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương của người lao động; mà đây là các yếu tố thường dễ thay đổi theo mức độ phát triển của xã hội. Từ đó, việc tăng lương cho người lao động cũng là vấn đề tất yếu.

Pháp luật lao động hiện hành không quy định về việc tăng lương định kỳ cho người lao động, nên doanh nghiệp hoặc người sử dụng lao động được quyền tự quyết định thời hạn tăng lương cho người lao động. Đồng thời, pháp luật chỉ giới hạn về mức lương tối thiểu của người lao động mà không quy định mức tối đa, quy định này mở rộng lợi ích cho người lao động về giá trị thặng dư mà họ được hưởng. Để tăng lương cho người lao động có 2 cách thức: Dùng quyết định tăng lương hoặc làm phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, để việc tăng lương nhanh chóng và thuận lợi, người sử dụng lao động thường áp dụng quyết định tăng lương đối với nhân viên. Quyết định này không phức tạp nhưng cần đáp ứng đầy đủ các nội dung bao gồm:

Mở đầu:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ.

Tên công ty, số của quyết định.

– Ngày ban hành quyết định.

Nội dung:

– Tên quyết định.

– Căn cứ ra quyết định.

– Nội dung quyết định

Kết thúc:

– Nơi nhận quyết định.

– Người ban hành quyết định ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu:

Công ty …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …

                                                                                          … , ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng lương cho Nhân viên

– Căn cứ vào quy chế lương thưởng và  Điều lệ công ty …

– Căn cứ vào hợp đồng lao động số : …

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà … đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm …, mức lương của Ông/Bà … sẽ là: … (bằng chữ).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/ Bà … căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

Giám đốc/ Tổng giám đốc

Công ty …

Lưu HS, HC

Giám đốc/ Tổng giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

Lưu ý:

– Quyết định tăng lương cần đảm bảo hình thức khi soạn thảo.

– Thông tin người được tăng lương phải chính xác, thời điểm tăng lương và mức lương phải rõ ràng, cụ thể.

– Việc tăng lương cho nhân viên phải theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng lao động.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,