Mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày?

Mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày?

Mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày?