Muốn thôi quốc tịch Việt Nam làm những thủ tục gì?

Muốn thôi quốc tịch Việt Nam làm những thủ tục gì?