Người gây thiệt hại chết, đòi bồi thường từ ai?

Người gây thiệt hại chết, đòi bồi thường từ ai?

Người gây thiệt hại chết, đòi bồi thường từ ai?