Nhận lại con đẻ thì cần phải làm gì?

Nhận lại con đẻ thì cần phải làm gì?

Nhận lại con đẻ thì cần phải làm gì?