Nhiệm vụ của công an nhân dân là gì?

Nhiệm vụ của công an nhân dân là gì?

Nhiệm vụ của công an nhân dân là gì?