Phải gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ !

vật nuôi

gây ngất vật nuôi