Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Cùng là những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên Cán bộ Công chức Viên chức có những chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Bài viết dưới đây của Luật sư X giúp bạn phân biệt rõ ba khái niệm này!

Căn cứ:

  • Luật cán bộ, công chức 2008
  • Luật viên chức 2010

Nội dung tư vấn

Về khái niệm, Luật cán bộ công chức 2008 và luật viên chức 2010 đã quy định rõ như sau:

Cán bộ Là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Viên chức Là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật

Từ khái niệm trên, các tiêu chí để phân biệt 3 khái niệm Công chức Viên chức Cán bộ gồm: 

Tiêu chí phân biệt Cán bộ Công chức Viên chức
Nơi làm việc Cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội Cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, Quân đội, Công an, Toà án, Viện kiểm sát Đơn vị sự nghiệp công lập
Nguồn gốc Thông qua bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, trong biên chế Thông qua thi tuyển, bổ nhiệm, có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong biên chế Thông qua tuyển dụng theo vị trí việc làm, ký hợp đồng làm việc
Công việc – Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý; nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công.

– Theo nhiệm kỳ

– Vận hành quyền lực nhà nước, làm nhiệm vụ quản lý

– Thực hiện công vụ thường xuyên

– Thực hiện chức năng xã hội, trực tiếp thực hiện kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu

– Thực hiện các hoạt động thuần túy mang tính nghiệp vụ, chuyên môn

Nguồn lương Từ ngân sách nhà nước Từ ngân sách nhà nước; quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập; Từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức kỷ luật – Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Bãi nhiệm.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Hạ bậc lương;

– Giáng chức;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

– Khiển trách;

– Cảnh cáo;

– Cách chức;

– Buộc thôi việc.

 

Ví dụ Thủ tướng chính phủ, chủ tịch nước,…. Thẩm phán,… Giảng viên trường đại học Luật Hà Nội,…

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: , ,