Phân biệt xử lý hành chính và xử phạt vi phạm hành chính

xử lý

xử phạt