Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?

Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?

Shipper làm hỏng đồ khi vận chuyển, người mua hàng bắt đền ai?