Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì?

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là chế định pháp luật rất được các nhà luật học và xã hội quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu vì chế định này có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển các giao lưu dân sự, gián tiếp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ có thể được phân lọai theo nhiều cách thức khác nhau tuy, theo quy định hiện

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác