người lao động

Điểm mới Bộ luật lao động 2020

Những điểm mới Bộ Luật lao động 2019

Luôn thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Luật lao động 2019 ra đời nhằm đảm bảo mục đích đó. Được thông qua vào ngày 20/11/2019 với nhiều nội dung mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 1. Tăng tuổi nghỉ hưu. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu với nam là từ đủ 60 tuổi; nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên,ừ năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên là 60 tuổi 03 tháng với nam; 55

22 Tháng Mười Hai 2019| Kiến thức luật lao động