Phân biệt cán bộ

Phân biệt cán bộ, công chức, viên chức

Cùng là những người làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên Cán bộ Công chức Viên chức có những chức năng, nhiệm vụ khác nhau. Bài viết dưới đây của Luật sư X giúp bạn phân biệt rõ ba khái niệm này! Căn cứ: Luật cán bộ, công chức 2008 Luật viên chức 2010 Nội dung tư vấn Về khái niệm, Luật cán bộ công chức 2008 và luật viên chức 2010 đã quy định rõ như sau: Cán bộ Là

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự