Quy định về các chế tài buộc thực hiện hợp đồng trong thương mại

Quy định về các chế tài buộc thực hiện hợp đồng trong thương mại

Trong quan hệ giữa các thương nhân, pháp luật thương mại ra đời là cần thiết để duy trì và bảo đảm sự bình đẳng cho các chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng. Khi một hợp đồng thương mại đã được giao kết hợp pháp và phát sinh hiệu lực pháp luật thì các bên phải thực hiện các nghĩa vụ mà mình đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến hậu quả bên vi phạm phải chịu

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp