Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế hay không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế hay không?

Doanh nghiệp của ban đang kinh doanh không hiệu quả? Bạn tạm ngưng họat động kinh doanh. Bạn muốn tìm hiểu về tạm ngưng họat động kinh doanh có phải nộp tờ khai thuế. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Nội dung tư vấn 1. Tạm ngừng kinh doanh là gì? Căn cứ theo Điều 200 Luật Doanh

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp