Thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

chuyển khẩu

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Mỗi công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú. Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công dân có quyền lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú phù hợp với

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính