Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Để duy trì sự tồn tại đồng thời với việc thực hiện các chức năng của mình nhà nước cần có nguồn vật chất để thực hiện những chi tiêu có tính chất xã hội đó. Bằng quyền lực chính trị, nhà nước thu một bộ phận của cải xã hội để có được nguồn vật chất đó. Quan hệ thu, nộp những nguồn vật chất này chính là thuế. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều loại thuế được áp dụng đối

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp
Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Để duy trì sự tồn tại đồng thời với việc thực hiện các chức năng của mình nhà nước cần có nguồn vật chất để thực hiện những chi tiêu có tính chất xã hội đó. Bằng quyền lực chính trị, nhà nước thu một bộ phận của cải xã hội để có được nguồn vật chất đó. Quan hệ thu, nộp những nguồn vật chất này chính là thuế. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều loại thuế được áp dụng đối

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự