Trốn thuế bị phạt như thế nào?

Trốn thuế bị phạt như thế nào?

"Thuế là nguồn thu chủ yếu để xây dựng và phát triển đất nước"; "Nộp thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân". Đó là những khẩu hiệu của ngành thuế nhằm tuyên truyền, phổ biến việc đóng thuế tới mỗi người dân, doanh nghiệp. Quả đúng như vậy, việc đóng thuế tạo ra nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước, tạo tiền đề cho bộ máy nhà nước vận hành, tạo động lực cho công cuộc xây dựng và phát

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp