Tài sản người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo quy định tại  Bộ luật Dân sự năm 2015, khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của