Tại sao website lại có chữ: “Đã đăng ký với Bộ Công Thương”

đăng ký với bộ công thương

Tại sao website lại có chữ: “Đã đăng ký với Bộ Công Thương”