Thế nào là đơn vị sự nghiệp?

Đơn vị sự nghiệp công lập