Thủ tục cấp lại, đổi tên trong giấy khai sinh được thực hiện như thế nào?

Thủ tục cấp lại, đổi tên trong giấy khai sinh được thực hiện như thế nào?