Tiêu chuẩn hộ nghèo, Hộ cận nghèo?

Tiêu chuẩn hộ nghèo, Hộ cận nghèo?