Tội bạo hành trẻ em bị xử lý thế nào?

Tội bạo hành trẻ em bị xử lý thế nào?

Tội bạo hành trẻ em bị xử lý thế nào?