Trường hợp nào sẽ bị truất quyền thừa kế

Theo quy định của pháp luật có rất nhiều trường hợp có thể bị truất quyền hưởng thừa kế, những trường hợp này tuy hi hữu nhưng theo luật định sẽ không được hưởng tài sản mà người khác di tặng lại mặc dù là giữa bố mẹ và con cái.

Căn cứ: 

Nội dung tư vấn

Truất quyền hưởng di sản là việc mà những người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật, nhưng khi lập di chúc người lập di chúc đã thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của mình là truất quyền hưởng di sản của họ, do đó họ sẽ không được hưởng di sản trong mọi trường hợp, ngoại trừ di chúc không hợp pháp, không phát sinh hiệu lực pháp luật.

Cần phân biệt người bị truất quyền thừa kế và người thừa kế không được chỉ định trong di chúc. Khi bị truất quyền thừa kế, thì người thừa kế không còn quyền hưởng di sản theo di chúc và theo pháp luật, nghĩa là không được hưởng di sản của người để lại thừa kế. Trường hợp do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan mà người lập di chúc chỉ định người khác hưởng di sản, thì người thừa kế theo pháp luật là người không được chỉ định trong di chúc. Nếu di chúc không có hiệu lực hoặc vô hiệu thì người thừa kế theo pháp luật sẽ được hưởng di sản đó.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Quy định này của pháp luật là nhằm bảo vệ quyền lợi của những người có quan hệ gần gũi, huyết thống với người để lại di sản, dù bị truất quyền họ vẫn đáng được hưởng một phần di sản do người chết để lại.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư thừa kế tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: